uprava 1927

menu

TATAR STEAK 2050.00 RSD
CAESAR SALAD – 990
CHOCOLATE CHERRY TART – RSD 460.00